Τροποποίηση πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Τροποποίηση πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών και συγκεκριμένα:

Α) Τροποποίηση της αριθμ. 131/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΟΗΟΡΙΑ-Θ50) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ως προς την ομάδα 7 με αντικατάσταση του δεύτερου αναπληρωματικού μέλους.

Β) Τροποποίηση της αριθμ. 132/2019 (ΑΔΑ: ΩΞΒΠΟΡΙΑ-ΟΚΥ) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ως προς την ομάδα 5 με αντικατάσταση του δεύτερου αναπληρωματικού μέλους και ως προς την ομάδα 6 με αντικατάσταση του δεύτερου τακτικού μέλους.

Γ) Τροποποίηση της αριθμ. 42/2020 (ΑΔΑ:6Κ1ΓΟΡΙΑ-Ι0Ε) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ως προς την ομάδα 20 με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους και ως προς την ομάδα 12 με αντικατάσταση του τρίτου αναπληρωματικού μέλους.

Δ) Τροποποίηση της αριθμ. 68/2020 (ΑΔΑ:6Ρ6ΤΟΡΙΑ-5Υ0) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Δ.Β.Α., με αντικατάσταση του πρώτου αναπληρωματικού μέλους.

Ε) Τροποποίηση της αριθμ. 334/2019 (ΑΔΑ: 6ΓΒΙΟΡΙΑ-Ψ2Θ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α. και σύμφωνα με τον πίνακα που συνοδεύει το αριθμ. πρωτ. 16103/2020 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Δημοπρασιών.

ΣΤ) Τροποποίηση της αριθμ.91/2020 (ΑΔΑ: ΨΙ8ΓΟΡΙΑ-ΩΚ6) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α  ως προς την ομάδα 3 Α στον 1 ΔΚ Πειραιώς με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους, στον 1 ΔΚ Θεμιστοκλέους με αντικατάσταση του τρίτου τακτικού μέλους και ως προς την ομάδα 10 με αντικατάσταση του τρίτου τακτικού μέλους.

Το Τμήμα Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 14η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις ανωτέρω Επιτροπές.

Ανακοίνωση

decrescendo