Προμήθεια συμπυκνωμένου υγρού απολυμαντικού - απορρυπαντικού κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Μαγειρείων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια συμπυκνωμένου υγρού απολυμαντικού - απορρυπαντικού κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση επιφανειών επεξεργασίας και διαχείρισης τροφίμων, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Μαγειρείων του Δ.Β.Α., Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους  2020, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo