Υπηρεσίες ασφάλισης μεταφορικών μέσων και κτιρίων του Δ.Β.Α.

ο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση υπηρεσιών, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Κλάδου πυρός της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με σφραγισμένες προσφορές έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών ανά Κατηγορία, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, με αριθμ. πρωτ. 16976/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007398873 2020-09-30) Διακήρυξη.

Διακήρυξη

decrescendo