Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωτή του, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2020

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωτή του, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2020, σε εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020-2021.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo