Προμήθεια: α) Ειδών - υλικών σχεδίου και ζωγραφικής, β) Χαρτικών, γ) Ειδών χειροτεχνίας.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια: α) Ειδών - υλικών σχεδίου και ζωγραφικής, β) Χαρτικών, γ) Ειδών χειροτεχνίας, για τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, με αριθμ. 11719/2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007021055 2020-07-14) Διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo