Τροποποίηση της αριθμ. 55/2020 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους

Τροποποίηση της αριθμ. 55/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΓΜΟΡΙΑ-ΜΣΛ) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους.

Το Τμήμα  Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 10η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη του τακτικού μέλους, που θα συγκροτήσει  την ανωτέρω Επιτροπή.

Ανακοίνωση

decrescendo