Προμήθεια: α) βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου & β) βιβλίων – ψυχολογικών διαγνωστικών τεστ, για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών και του Τμήματος ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια α) βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου & β) βιβλίων – ψυχολογικών διαγνωστικών τεστ για τις ανάγκες των Τμημάτων Παιδικών Σταθμών και του Τμήματος ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά Κατηγορία και  ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας. με αριθμ. πρωτ. 11155/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006975132 2020-07-06) Διακήρυξη.

Διακήρυξη

decrescendo