Συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, πενταμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών-αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων για την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, για τη προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, κατόπιν  κληρώσεως, πενταμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών – αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, για την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, για τη προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δ.Β.Α., οικονομικού έτους 2020, η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, όπως ισχύει, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, με τις ίδιες αρμοδιότητες της αριθμ. 132/2019 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.

Tο Τμήμα Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 29η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την ανωτέρω Επιτροπή.

Ανακοίνωση

decrescendo