Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. 44/2020 (ΑΔΑ: ΨΣΨ2ΟΡΙΑ-Ε1Η) Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, θα προβεί στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά  την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/16, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, με το σκοπό την προάσπιση της υγείας των φιλοξενούμενων παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και των εργαζομένων του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), (Φ.Ε.Κ. 55/Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», άρθρου 10 παρ. 3 περ. α΄ και β΄.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo