Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών εξοπλισμού παιδικών χαρών, καθώς και των απαιτούμενων δαπέδων (ελαστικά πλακίδια ασφαλείας) και λοιπών υλικών για την ανάπλαση δεκαεπτά (17) υφιστάμενων αύλειων χώρων.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάσει το μεγαλύτερο προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των άρθρων των Κατηγοριών των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας (χαμηλότερη τιμή ανά άρθρο, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό %), για την προµήθεια και τοποθέτηση ειδών εξοπλισμού παιδικών χαρών, καθώς και των απαιτούμενων δαπέδων (ελαστικά πλακίδια ασφαλείας) και λοιπών υλικών για την ανάπλαση δεκαεπτά (17) υφιστάμενων αύλειων χώρων που βρίσκονται σε κτήρια Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 93453. Χρόνος έναρξης υποβολής προσφορών: 07/07/2020 ώρα 08:00, Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/07/2020 ώρα 12 το μεσημέρι.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo