Συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων για την διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Tο Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε., στις 3 Ιουνίου 2020  ημέρα   Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, (άρθρο 221 παρ. 3 εδ. 2), για την διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, και μέχρι την ολοκλήρωσή της, η οποία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, όπως ισχύει, έτους 2020 και μέχρι την ολοκλήρωσή της, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Δ.Β.Α. καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής, με τις ίδιες αρμοδιότητες της αριθμ. 132/2019 (ΑΔΑ: ΩΞΒΠΟΡΙΑ-ΟΚΥ) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α.

Ανακοίνωση

decrescendo