Εκτέλεση υπηρεσιών εφάπαξ εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και ετήσιας διαχείρισης δύο πρόσθετων κωδ. πρόσβασης σε ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών της «ΝΟΜΟΣ», για την κάλυψη των αναγκών σε νομική πληροφόρηση των δικηγόρων του Αυτ. Τμ. Νομ. Υποστήριξης

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 7725/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΜΡΟΡΙΑ-ΤΨ8) Απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών εφάπαξ εγγραφής, ετήσιας συνδρομής και ετήσιας διαχείρισης δύο (2) πρόσθετων κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών, για την κάλυψη των αναγκών σε νομική πληροφόρηση των δικηγόρων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020-2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo