Τροποποίηση πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Τροποποίηση πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών και συγκεκριμένα:

Α) Τροποποίηση της αριθμ. 335/2019 (ΑΔΑ: Ω5ΙΝΟΡΙΑ-ΣΛΧ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους.

Β) Τροποποίηση της αριθμ. 131/2019 (ΑΔΑ: ΨΙΟΗΟΡΙΑ-Θ50) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ως προς την ομάδα 4 με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους, ως προς την ομάδα 8 με αντικατάσταση του τρίτου αναπληρωματικού μέλους, ως προς την ομάδα 9 με αντικατάσταση του πρώτου αναπληρωματικού μέλους και ως προς την ομάδα 12 με αντικατάσταση του τρίτου αναπληρωματικού μέλους.

Γ) Τροποποίηση της αριθμ. 132/2019 (ΑΔΑ:ΩΞΒΠΟΡΙΑ-ΟΚΥ) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ως προς την ομάδα 4 με αντικατάσταση του τρίτου τακτικού μέλους, ως προς την ομάδα 9 με αντικατάσταση του πρώτου αναπληρωματικού μέλους, ως προς την ομάδα 12 με αντικατάσταση του τρίτου αναπληρωματικού μέλους, ως προς την ομάδα 16 με αντικατάσταση του τρίτου αναπληρωματικού μέλους, ως προς την ομάδα 17 με αντικατάσταση του δεύτερου τακτικού μέλους, ως προς την ομάδα 19 με αντικατάσταση του δεύτερου τακτικού μέλους και του τρίτου αναπληρωματικού μέλους και ως προς την ομάδα 20 με αντικατάσταση του δεύτερου αναπληρωματικού μέλους.

Δ) Τροποποίηση της αριθμ. 334/2019 (ΑΔΑ:6ΓΒΙΟΡΙΑ-Ψ2Θ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α.

Ε) Τροποποίηση της αριθμ. 336/2019 (ΑΔΑ: 69Θ5ΟΡΙΑ-ΩΧΒ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., ως προς την ομάδα 1 με αντικατάσταση του τρίτου αναπληρωματικού μέλους, ως προς την ομάδα 7 με αντικατάσταση του δεύτερου τακτικού μέλους, ως προς την ομάδα 8 με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους, ως προς την ομάδα 10 με αντικατάσταση του πρώτου τακτικού μέλους και του πρώτου αναπληρωματικού μέλους και ως προς την ομάδα 12 με αντικατάσταση του τρίτου τακτικού μέλους.

Tο Τμήμα  Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 13η  Μαΐου  2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

Ανακοίνωση

decrescendo