Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου για την προσαρμογή του Π.Σ. 5ΔΚ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ στο ΠΔ99/2017 και την ενεργειακή αναβάθμιση του Μαγειρείου Β΄ του Δ.Β.Α., για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των άρθρων, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.) προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020, με αριθμ. Πρωτ. 6854/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006573280 2020-04-14) Διακήρυξη.

Διακήρυξη

decrescendo