Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης, για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Κτηρίων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017, για την αντικατάσταση του δαπέδου του Μαγειρείου Β, (Σεβαστουπόλεως)  καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo