Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση τριών (3) οχημάτων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση τριών (3) οχημάτων του Δ.Β.Α.: α) ενός Ford Connect με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6328 (Δ.Α. 1776), β) ενός Ford Connect με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6329 (Δ.Α. 1777) και γ) ενός Ford με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), ανά κατηγορία επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Η κατακύρωση θα γίνει ανά κατηγορία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo