Προμήθεια διαφόρων ειδών ευπρεπισμού & οικιακής χρήσης.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ειδών ευπρεπισμού & οικιακής χρήσης, για τις ανάγκες των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του Δ.Β.Α., για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με αριθμ. 4361/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006341985 2020-02-25).


Διακήρυξη.

decrescendo