Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών: επαγγελματικών ηλεκτρικών σκουπών, επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων, μηχανών κοπής ψωμιού, μηχανών κοπής λαχανικών, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών: επαγγελματικών ηλεκτρικών σκουπών, επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων, μηχανών κοπής ψωμιού, μηχανών κοπής λαχανικών, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., με Αριθμ. Πρωτ. 4216/24-02-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006330096 2020-02-24) 

Διακήρυξη.

decrescendo