Διαγωνισμός για την προμήθεια μονωτικών & οικοδομικών υλικών για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μονωτικών & οικοδομικών υλικών για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017 καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Κτιρίων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, ανά Κατηγορία και ανά άρθρο Κατηγορίας επί των τιμών των άρθρων των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών της Υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 20748/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005983048/2019-12-06)

Διακήρυξη

decrescendo