Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τριμελή Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων και δικύκλων της Υπηρεσίας

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών  την 04η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τριμελή Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων και δικύκλων της υπηρεσίας, για το έτος 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 6 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Προεδρίας 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 4993/745/20-04-1975 (ΦΕΚ 489/Β).

Ανακοίνωση

decrescendo