Υπηρεσία Συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή ηλεκτρικού βραστήρα για τις ανάγκες του Β΄ μαγειρείου του τμήματος εστίασης του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ηλεκτρικού βραστήρα  για τις ανάγκες του  Β΄ Μαγειρείου του Τμήματος Εστίασης του Δ.Β.Α., Προϋπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2019, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο του άρθρου, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των υποάρθρων του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo