Προμήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής του συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ» και διακοσίων πενήντα έξι (256) αδειών χρήσης Λογισμικού Αντιϊκής Προστασίας

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια: Α) της διαδικτυακής εφαρμογής του συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ», την μετάπτωση του συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ» που χρησιμοποιείται ως Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Δρομολόγησης / Χρέωσης εγγράφων στην Υπηρεσία του Δ.Β.Α. στην νέα διαδικτυακή εφαρμογή και την φιλοξενία της στις υποδομές του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους (G-Cloud) της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) και Β) διακοσίων πενήντα έξι (256) αδειών χρήσης Λογισμικού Αντιϊκής Προστασίας στην νεότερη διαθέσιμη έκδοσή του για δύο (2) χρόνια, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων ανά Κατηγορία του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με αριθμ. 2775/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005375211 2019-07-31).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo