Προμήθεια καθαριστικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των κτιρίων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια καθαριστικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και όλων των κτιρίων του Δ.Β.Α. Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo