Τροποποίηση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου, για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Α) Τροποποίηση της αριθμ. 395/2017 (ΑΔΑ:7Ξ7ΛΟΡΙΑ-1Β1) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α, με την οποία ορίστηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2018, με αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών, ως προς τις ομάδες  3, 4 και 5».

Β) Τροποποίηση της αριθμ. 95/2018 (ΑΔΑ:ΩΥΕΜΟΡΙΑ-78Λ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., (η οποία τροποποίησε την αρχική υπ΄ αριθμ. 395/2017 (ΑΔΑ:7Ξ7ΛΟΡΙΑ-1Β1) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α.), με την οποία ορίστηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2018, με αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών, ως προς τις ομάδες 3,4 και 5».

Γ) Τροποποίηση της αριθμ. 199/2018 (ΑΔΑ: 75ΤΚΟΡΙΑ-Υ3Σ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., (η οποία τροποποίησε την 94/2018 (ΑΔΑ:99ΝΞΟΡΙΑ-ΨΤΚ) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., [αρχική η υπ΄ αριθμ. 394/2017 (ΑΔΑ:73Ρ3ΟΡΙΑ-ΦΛ8) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., με την οποία ορίσθηκαν συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές για την  παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου που θα εκτελεστούν σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», έτους 2018], ως προς την ομάδα 8 με αντικατάσταση του 1ου, του 2ου και του 3ου τακτικού μέλους».

Δ) Τροποποίηση της αριθμ. 200/2018 (ΑΔΑ:Ω9ΠΔΟΡΙΑ-201) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., (η οποία τροποποίησε την αρχική υπ΄ αριθμ. 395/2017 (ΑΔΑ:7Ξ7ΛΟΡΙΑ-1Β1) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α.), με την οποία ορίστηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2018, ως προς την ομάδα 3 με αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους στον 3 Δ.Κ. ΠΕΡΣΕΩΣ και ως προς την ομάδα 4 με αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους στον 7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ και του 1ου τακτικού μέλους στον 3 Δ.Κ. ΠΕΡΣΕΩΣ».

Ε) Τροποποίηση της αριθμ. 79/2019 (ΑΔΑ:6ΖΡΚΟΡΙΑ-Ρ5Μ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., (η οποία τροποποίησε την αρχική υπ΄ αριθμ. 395/2017 (ΑΔΑ:7Ξ7ΛΟΡΙΑ-1Β1) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α.), με την οποία ορίστηκαν, συλλογικά όργανα της διοίκησης, κατόπιν κληρώσεως, τριμελείς Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών υλικών και ειδών και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 4412/2016  ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, έτους 2018, ως προς την ομάδα 3 με αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους στον 5 Δ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ, ως προς την ομάδα 4 με αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους στον 5 Δ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ και ως προς την ομάδα 5 με αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους στον 5 Δ.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΛΛΗ».

Το Τμήμα  Γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 3η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  τις ανωτέρω Επιτροπές.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

decrescendo