Προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού (ψηφιακού) συστήματος αυτόματης κωδωνοκρουσίας για τη λειτουργία των καμπανών και τις υπηρεσίες συντήρησης των ηλεκτροσφυριών καμπανών, του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων ιδιοκτησίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρονικού (ψηφιακού) συστήματος αυτόματης κωδωνοκρουσίας για τη λειτουργία των καμπανών και τις υπηρεσίες συντήρησης των ηλεκτροσφυριών καμπανών, του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων ιδιοκτησίας του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo