Προμήθεια ανταλλακτικών,ελαστικών και αναλώσιμων για την επισκευή τριών (3) δίκυκλων οχημάτων του Δ.Β.Α. με αριθμό κυκλοφορίας ΧΥΖ 0008 (Δ.Α 2063), ΧΥΖ 0004 (Δ.Α.2059), ΧΥΖ 0003 (Δ.Α. 2058)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών και αναλωσίμων, για την επισκευή και συντήρηση τριών (3) δικύκλων οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: α) ενός Kawasaki Βlitz Joy 125R με αριθμό κυκλοφορίας ΧΥΖ 0008 (Δ.Α. 2063) β) ενός Kawasaki Βlitz Joy 125R με αριθμό κυκλοφορίας ΧΥΖ 0004 (Δ.Α. 2059) γ) ενός Kawasaki Βlitz Joy 125R με αριθμό κυκλοφορίας ΧΥΖ 0003 (Δ.Α. 2058) και η εν λόγω προμήθεια κρίνεται αναγκαία και άμεση για την καλή, ομαλή και ασφαλή κίνηση των δικύκλων οχημάτων και την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Β.Α. (καθημερινή χρήση για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ.Β.Α.), με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής ανά κατηγορία, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo