Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών επισκευής οχήματος του Δ.Β.Α. Ford Van, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6626 (Δ.Α. 1861)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών, σε εξωτερικό συνεργείο, για την επισκευή εξωτερικής συρόμενης πλαϊνής πόρτας (δεξιά) και πόρτας οδηγού (αριστερά), οχήματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών Ford Van, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6626 (Δ.Α. 1861), το οποίο έχει ήδη παρουσιάσει διαπιστωμένη βλάβη, προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2019, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας για την προμήθεια και την παροχή υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo