Διακρίβωση των θερμομέτρων για τον έλεγχο τροφίμων σύμφωνα με την μελέτη HACCP (αρ. πρωτ. 23265/18-10-2013) που αφορά τα δύο μαγειρεία του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην διακρίβωση των θερμομέτρων για τον έλεγχο τροφίμων σύμφωνα με την μελέτη HACCP (αρ. πρωτ. 23265/18-10-2013) που αφορά τα δύο μαγειρεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, με την επανάληψη της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών, οι οποίες θα προκύψουν μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας (χωρίς Φ.Π.Α.).

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦH-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo