Προμήθεια ανταλακτικών για την επισκευή του οχήματος του Δ.Β.Α., FORD VAN με αριθμό κυκλοιφορίας ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860).

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή οχήματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ford Van, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860), και η εν λόγω προμήθεια κρίνεται αναγκαία και άμεση, για την καλή, ομαλή και ασφαλή κίνηση του οχήματος και την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Β.Α. (καθημερινή χρήση για την μεταφορά φαγητού στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών), με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής για το σύνολο των άρθρων, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo