Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (Prepaid) και γραμματοσήμων για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού-Προσωπικού του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος (Prepaid) και γραμματοσήμων, για την αποστολή της υπηρεσιακής αλληλογραφίας από τα ΕΛ.ΤΑ., για τις ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού-Προσωπικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo