Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Λογισμικού και Περιφερειακών Η/Υ, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

To Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Λογισμικού και Περιφερειακών Η/Υ, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης για την Α΄ Κατηγορία την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά ανά άρθρο και για την Β΄ Κατηγορία την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής ανά άρθρο επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo