Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή (3) τριών οχημάτων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή (3) τριών οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών: α) Ενός οχήματος μάρκας FORD TRANSIT CONNECT, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6327 (Δ.Α. 1778), β) Ενός οχήματος μάρκας FORD TRANSIT,με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6326 (Δ.Α. 1779), γ) Ενός οχήματος μάρκας MERCEDES VITO, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2697 (Δ.Α. 1475), τα οποία έχουν παρουσιάσει διαπιστωμένη βλάβη και η προμήθεια κρίνεται αναγκαία και άμεση για την καλή, ομαλή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων και την εύρρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, (καθημερινή μεταφορά φαγητού σε Παιδικούς Σταθμούς), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία, θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), ανά κατηγορία, επί των τιμών των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει ανά Κατηγορία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo