Προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών, για την επισκευή και συντήρηση δίκυκλου οχήματος του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών, για την επισκευή και συντήρηση δίκυκλου οχήματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, μάρκας Piaggio M19, με αριθμό κυκλοφορίας IBO 131 (Δ.Α. 1580), η οποία κρίνεται αναγκαία και άμεση, για την καλή, ομαλή και ασφαλή κίνηση του δίκυκλου οχήματος και την εύρρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, (καθημερινή χρήση για τις ανάγκες των Διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Β.Α.), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία, θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, η οποία θα προκύψει μετά την αφαίρεση του προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, επί τοις εκατό (%), ανά κατηγορία, επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνήσια του εργοστασίου κατασκευής του ανωτέρω δίκυκλου οχήματος, τα δε ελαστικά θα έχουν έγκριση καταλληλότητας, σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό ECE και την ελληνική νομοθεσία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo