Προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων (φορτηγάκια κλειστά τύπου Van μεταφοράς φαγητού) για την κάλυψη των αναγκών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκηρύσσει, επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων (φορτηγάκια κλειστά τύπου Van μεταφοράς φαγητού) για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή, με σφραγισμένες προσφορές, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού προσφοράς και Τιμολογίου προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

decrescendo