Εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση (4) τεσσάρων οχημάτων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση (4) τεσσάρων οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών:

α) Ενός οχήματος μάρκας TOYOTA HIACE, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2675 (Δ.Α. 1473),

β) Ενός επιβατικού οχήματος μάρκας TOYOTA AVENSIS, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2683 (Δ.Α. 1474),

γ) Ενός οχήματος μάρκας FORD VAN, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6627 (Δ.Α. 1860),

δ) Ενός επιβατικού οχήματος μάρκας TOYOTA AVENSIS, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2677 (Δ.Α. 1472),

τα οποία έχουν παρουσιάσει διαπιστωμένη βλάβη και η προμήθεια των ανταλλακτικών κρίνεται αναγκαία και άμεση για την καλή, ομαλή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων και την εύρρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, (καθημερινή μεταφορά φαγητού σε Παιδικούς Σταθμούς-κάλυψη αναγκών των Διοικητικών Υπηρεσιών), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία, θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά κατηγορία, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο κάθε κατηγορίας, να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων των κατηγοριών του Ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo