Προμήθεια φωτοαντιγράφων με παραχώρηση: Α)Δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων για ασπρόμαυρη εκτύπωση Β)Τριών ψηφιακών εκτυπωτικών συστημάτων για έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση Γ)Έξι ψηφιακών εκτυπωτικών συστημάτων για ασπρόμαυρη εκτύπωση

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας ασπρόμαυρων και έγχρωμων φωτοαντιγράφων με παραχώρηση: Α) Δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων για ασπρόμαυρη εκτύπωση Β) Τριών ψηφιακών εκτυπωτικών συστημάτων μεσαίου τύπου για έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση Γ) Έξι ψηφιακών εκτυπωτικών συστημάτων μεσαίου τύπου για ασπρόμαυρη εκτύπωση για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-2019, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του άρθρου του Ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές στα υποάρθρα να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo