Προμήθεια φωτοαντιγράφων-φωτοτυπιών διαφόρων σχεδίων κτιριακών αδειών, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει, ότι θα προβεί στην προμήθεια φωτοαντιγράφων-φωτοτυπιών διαφόρων σχεδίων κτιριακών αδειών, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με εκ νέου συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo