Προμήθεια τοποθέτηση και αποξήλωση υαλοπινάκων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτίρια του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας, τοποθέτησης και αποξήλωσης υαλοπινάκων, για τις αναγκαίες επισκευές σε Παιδικούς Σταθμούς και Κτίρια του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της συνολικής τιμής του άρθρου του ενδεικτικού προϋπολογισμού υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές στα υπό άρθρα να βρίσκονται εντός των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo