Προμήθεια κεριών (προμήθεια-ανάπλαση) για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων επί της πλατείας Κουμουνδούρου, ιδιοκτησίας Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει, ότι θα προβεί στην προμήθεια κεριών (προμήθεια-ανάπλαση) για τις ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων επί της πλατείας Κουμουνδούρου, ιδιοκτησίας Δ.Β.Α., προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των κατηγοριών Α΄ και Β΄ υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο Κατηγορίας να βρίσκονται εντός των τιμών των άρθρων του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo