Εκτέλεση των υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος ωρομέτρησης του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση των υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος ωρομέτρησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018-2019, η οποία θα γίνει με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο, να ευρίσκονται εντός των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
Ως χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το χρονικό διάστημα των (12) δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Πρόσκλησης ανάθεσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo