Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών στην παρακάτω κατηγορία :

[16]  Μελέτες τοπογραφίας

Καλεί

Τους ενδιαφερόμενους μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 8.2.2018 στο γραφείο  πρωτοκόλλου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στη διεύθυνση Ρόδου 181, Σεπόλια, ΤΚ 10443. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Πρόσκληση-Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητή

decrescendo