Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην  προμήθεια: A) Κυκλοφορητών  για  τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Κτιρίων  του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2020 B) Ανοδίων μαγνησίου και  ανταλλακτικού κυκλοφορητή για την προστασία  των εγκαταστάσεων θέρμανσης,  για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Κτιρίων  του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, ανά  κατηγορία και ανά άρθρο κατηγορίας, επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρχειοθέτηση

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Δε βρέθηκαν ετικέτες.
decrescendo