Εκτακτη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ανακοινώνει την Έκτακτη Ρύθμιση Οφειλών Ο.Τ.Α. α΄βαθμού, βάσει των διατάξεων του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/23-12-2020) άρθρα 165 & 166 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 112 & 113 αντίστοιχα του Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ. Α΄/23-12-2021), για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15/02/2020 μέχρι 30/11/2021 και οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως 30/11/2021.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα υποβάλλονται το αργότερο έως και την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Αναλυτικά τη ρύθμιση δείτε εδώ.

decrescendo