Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου (2) δύο ιατρών, ειδικότητας παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου (2) δύο ιατρών, ειδικότητας παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, διάρκειας (11) έντεκα μηνών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2016

Η Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη  Οικονομικού Έτους 2016 έχει ψηφιστεί με την αριθμ. 155/22-06-2016 (ΑΔΑ 63ΥΧΟΡΙΑ-ΠΗΚ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και εγκριθεί με την αριθμ. 51642/3749/09-11-2016 (ΑΔΑ 68ΙΔΟΡ1Κ-ΕΘΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΠΕ Ιατρών (Παιδιάτρων) για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου (2) δύο Ιατρών, ειδικότητας Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, διάρκειας έντεκα (11) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΣΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2016 έως 30/09/2016, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 398/2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 297/2016 (ΑΔΑ: Ω6ΦΚΟΡΙΑ-0Ψ7) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 13.10.2016

Σας πληροφορούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, ανακοίνωσε τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» Vouchers.
Για την εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών οι μητέρες που έχουν voucher θα πρέπει να προσέρχονται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Ρόδου 181, Σεπόλια, 4ος όροφος, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών) μέχρι την Πέμπτη 13.10.2016, κατά τις ώρες από 8:00 έως 13:00, προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ καθώς και ΑΜΚΑ (υποψηφίων και παιδιών).

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη συγκρότηση:

α) τριμελών Επιτροπών για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών και σύνταξη του σχετικού πρωτόκολλου που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” άρθρο 221 παρ. 11 περ. δ και ε, άρθρο 219“και άρθρο 220, έτους 2016, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών και

β) τριμελούς επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον του Δ.Β.Α στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" άρθρο 221 παρ. 3 και 11 περ. α και ε, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών έτους 2016 και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Το τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 7η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2016

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από 07/10/2016 και μέχρι 31/07/2017 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων των εξής ειδικοτήτων: ΤΕ Πληροφορικής (Hardware), ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Θερμοϋδραυλικών, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Ξυλουργών–Επιπλοποιών, ΔΕ Σοβατζήδων, ΔΕ Αλουμινάδων, ΔΕ Σιδεράς–Σιδηρουργός, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Πλακάδων, ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Οικοδ. Εργασιών.

Οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψήφιων των κατηγοριών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.

 Αγαπητοί γονείς,

           Λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία όσων αναμένετε τα αποτελέσματα για τις νέες εγγραφές στους Παιδικούς μας Σταθμούς, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών θα συνεδριάσει προκειμένου να εγκρίνει τη συμμετοχή παιδιών που θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά στις δομές μας.
          Κατανοώντας τη δική σας θέση, με την γονεϊκή μου ιδιότητα, αλλά και από τη θέση της Διοίκησης ενός τόσο σημαντικού οργανισμού, θα ήθελα να γίνει σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί χωρίς το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να διακυβεύσουμε σε καμία περίπτωση την ασφάλεια των παιδιών σας.
          Σήμερα, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, ολοκληρώνεται η πρόσληψη του αναγκαίου παιδαγωγικού προσωπικού, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γεγονός που μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε ορθολογικά και να οργανώσουμε τις νέες εγγραφές στους Σταθμούς μας.
          Απαντώντας στους γονείς που διαμαρτύρονται ότι δίδεται προτεραιότητα στις εγγραφές παιδιών μέσω ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», κάνουμε επίσης γνωστό ότι το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, δεσμεύθηκε να διαθέσει 1.000 θέσεις μέσω του συγκεκριμένου επιδοτούμενου προγράμματος, μη περιορίζοντας επ’ ουδενί τη δυνατότητα λοιπών νέων εγγραφών, όπως άλλωστε είχε αρχικά προγραμματιστεί.
          Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς γίνεται με μοριοδότηση, βάσει των διατάξεων του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, τηρώντας έτσι το αδιάβλητο και νομότυπο της όλης διαδικασίας.
         Ευελπιστώντας στην κατανόησή σας, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσους επιμένουν να επιλέγουν τις προηγμένες υπηρεσίες μας, και εύχομαι για τα μικρά μας παιδιά μια καλή σχολική χρονιά.

Η Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Καλλιόπη Γιαννοπούλου

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo