Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων (ΣΟΧ 1/2018)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2017-2018 για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 20/04/2018 έως και 30/04/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Εγκεκριμένος πίνακας Προϋπολογισμού κληροδοτήματος εσόδων και εξόδων Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ. 185/Α΄).

Ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2018 έχει συνταχθεί  με την υπ’ αρίθμ. 386/2017  πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ψηφισθεί με την αρίθμ. 243/2017 (ΑΔΑ: 62ΜΡΟΡΙΑ-Ω89) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και εγκριθεί με την αρίθμ. πρωτ. 88292/6320/16-03-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ5ΓΟΡ1Κ-ΧΨΚ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Δ.Β.Α. Οικονομικού Έτους 2018

Με την αρίθμ. 368/30-08-2017 (ΑΔΑ:7ΑΚΝΟΡΙΑ-ΗΟΗ) Πράξη της Ε.Ε. καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δ.Β.Α. οικονομικού έτους 2018, με την αριθμ. 432/02-11-2017 Πράξη της Ε.Ε.: α) τροποποιήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού, β) καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το τροποποιημένο σχέδιο και υποβλήθηκε ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ. προς ψήφιση, με την αρίθμ. 289/02-11-2017 (ΑΔΑ:ΨΡΧ5ΟΡΙΑ-Γ5Η) Πράξη του Δ.Σ. ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2018, με την υπ’ αρίθμ. 1798/09-11-2017 (ΑΔΑ:6ΣΨΡΩ6Μ-9ΓΥ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε και με την αρίθμ. πρωτ. 111098/39187/28-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης επικυρώθηκε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Έγκριση έκθεσης προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2017 έως 31/12/2017, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 89/2018 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 26/2018 (ΑΔΑ: ΩΔΠΧΟΡΙΑ-Α13) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2017 έως 30/09/2017, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 437/2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 292/2017 (ΑΔΑ: 7ΝΒ7ΟΡΙΑ-Λ9Ζ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2017

Η Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2017 έχει ψηφιστεί με την αριθμ. 135/07-06-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΕΒΟΡΙΑ-ΑΨΤ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και εγκριθεί με την αριθμ. 49012/3551/26-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΘΛΟΡ1Κ-3ΧΓ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Ενημέρωση για συμμετοχή ωφελούμενων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία «Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher», πως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για τη χορήγηση πρόσθετων «αξιών τοποθέτησης» vouchers.
Όσον αφορά στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει οι ωφελούμενες/οι να προσέρχονται στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (τηλ. 2105150761 & 2105129341, Ρόδου 181 Σεπόλια) έχοντας μαζί τους:

  • Εκτυπωμένο voucher.
  • Tην έγγραφη βεβαίωση του φορέα μας (την οποία είχαν παραλάβει από το ίδιο Τμήμα πριν μερικές ημέρες) για ύπαρξη θέσης στον παιδικό σταθμό επιλογής τους.
  • Βεβαίωση ερωτηματολογίου εισόδου (το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τις/τους ωφελούμενες/ους ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εκτυπώνεται η σχετική βεβαίωση).
  • Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Οι άμεσα ωφελούμενες/οι θα πρέπει να προσέρχονται στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών την Πέμπτη, 5/10/17, Παρασκευή 6/10/17 και Δευτέρα 9/10/17, από 8.00 π.μ.– 2.00 μ.μ.

Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών έως και 100 δόσεις

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει των διατάξεων του αρ. 52 του Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 107/31.07.2017) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως τις 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη.

Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με το αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30/11/2017 στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια, 2ος όροφος, ώρες: 09:00 - 14:30, τηλέφωνο: 210 5147891).

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2017 έως 30/06/2017, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 359/2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.  182/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΝΕΟΡΙΑ-ΨΔΑ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων νέων εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς περιόδου 2017-2018

Αγαπητοί γονείς,

Σας γνωρίζουμε ότι οι πίνακες με τα ονόματα των παιδιών που εγγράφονται για πρώτη φορά σε κάποιον από τους Παιδικούς Σταθμούς για την περίοδο 2017-2018, βρίσκονται αναρτημένοι στον  Παιδικό Σταθμό επιτυχίας , καθώς και   στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181, Σεπόλια.

Οι γονείς που δεν είναι εφικτό να προσέλθετε στον Παιδικό Σταθμό ή στην Κεντρική Υπηρεσία για να ενημερωθείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.dbda.gr και στη συνέχεια, εφόσον διαθέτετε προσωπικό κωδικό, να ακολουθήσετε την διαδρομή: Σύνδεση – Περιοχή Μελών – Αιτήσεις.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo