Ανακοίνωση νέων εγγραφών 2019-2020

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για τις εγγραφές παιδιών στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2019-2020 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α.(www.dbda.gr).

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών ξεκινά την Κυριακή 05/05/2019 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 07/06/2019.

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Αθήνα 10443.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 10/06/2019, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

Όσοι από τους γονείς δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και δε δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του παιδιού τους, μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και από 08.00 έως 15.00, κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών, από 05/05/2019 έως 07/06/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Ανακοίνωση.

Υπεύθυνη Δήλωση Όρων Λειτουργίας Π.Σ.

Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού.

Ανακοίνωση για τις εγγραφές παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στους Π.Σ. του Δ.Β.Α., για την περίοδο 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφής παιδιών που ήδη φιλοξενούνται, καθώς και των αδελφών αυτών που εγγράφονται για πρώτη φορά, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, ξεκινά τη Δευτέρα 01/04/2019 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21/04/2019. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (www.dbda.gr). Τα δικαιολογητικά παραδίδονται στον Παιδικό Σταθμό φιλοξενίας. Καταληκτική ημερομηνία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών στους παιδικούς σταθμούς ορίζεται η Δευτέρα 22/04/2019. Όσοι από τους γονείς δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του παιδιού τους, μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης Εγγραφών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00 έως 15:00, κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής παιδιών που ήδη φιλοξενούνται, από 01/04/2019 έως 19/04/2019.

Ανακοίνωση

Yπεύθυνη δήλωση

Ατομική κάρτα υγείας παιδιού

 

Κλειστοί οι Παιδικοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου του Δήμου Αθηναίων στις 8/1/2019

Οι υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών στα σχολεία, αποφάσισαν ότι σήμερα Τρίτη 8 Ιανουαρίου, όλα τα Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου Αθηναίων δεν θα λειτουργήσουν.

Εγκεκριμένος πίνακας Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄)

Η Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 369/31-10-2018 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την αριθμ. 343/31-10-2018 με (ΑΔΑ: 64ΘΒΟΡΙΑ-ΩΕ9) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και την αριθμ. πρωτ. 101003/6232/03-12-2018 (ΑΔΑ: 7Υ2ΞΟΡΙΚ-0ΣΗ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών – αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων για την προμήθεια γαντιών, για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των ιατρών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και μέχρι την ολοκλήρωσή της αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής.

το Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 10η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος,  για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την ανωτέρω επιτροπή .

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για τη συγκρότηση:

Περισσότερα...

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/09/2018, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 370/2018 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 344/2018 (ΑΔΑ: 7Ν7ΜΟΡΙΑ-Α53) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Κατάθεση πρόσθετων «αξιών τοποθέτησης» vouchers στο ΔΒΑ έως τις 5 Οκτωβρίου 2018

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία «Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher», πως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για τη χορήγηση πρόσθετων «αξιών τοποθέτησης» vouchers.

Όσον αφορά στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει οι άμεσα ωφελούμενες/οι να προσέλθουν στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (τηλ. 2105102482, 2105102483, 2105102484 & 2105102485, Ρόδου 181, Σεπόλια) μέχρι την Παρασκευή 5/10/18, από 8.00 π.μ.– 3.00 μ.μ. έχοντας μαζί τους:

  • Εκτυπωμένο voucher
  • Βεβαίωση ερωτηματολογίου εισόδου (το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τις/τους ωφελούμενες/ους ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εκτυπώνεται η σχετική βεβαίωση)
  • Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για τα πρόσθετα vouchers https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/28092018_anakoinosis_prostheta_vouchers.pdf

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo