Εγκεκριμένος πίνακας Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄)

Η Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 369/31-10-2018 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την αριθμ. 343/31-10-2018 με (ΑΔΑ: 64ΘΒΟΡΙΑ-ΩΕ9) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και την αριθμ. πρωτ. 101003/6232/03-12-2018 (ΑΔΑ: 7Υ2ΞΟΡΙΚ-0ΣΗ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών – αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών - αποτελεσμάτων και γνωμοδοτήσεων για την προμήθεια γαντιών, για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και των ιατρών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και μέχρι την ολοκλήρωσή της αποτελούμενη από υπαλλήλους του Δ.Β.Α καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής.

το Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 10η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος,  για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την ανωτέρω επιτροπή .

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών.

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για τη συγκρότηση:

Περισσότερα...

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/09/2018, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 370/2018 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 344/2018 (ΑΔΑ: 7Ν7ΜΟΡΙΑ-Α53) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Κατάθεση πρόσθετων «αξιών τοποθέτησης» vouchers στο ΔΒΑ έως τις 5 Οκτωβρίου 2018

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία «Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher», πως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για τη χορήγηση πρόσθετων «αξιών τοποθέτησης» vouchers.

Όσον αφορά στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει οι άμεσα ωφελούμενες/οι να προσέλθουν στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (τηλ. 2105102482, 2105102483, 2105102484 & 2105102485, Ρόδου 181, Σεπόλια) μέχρι την Παρασκευή 5/10/18, από 8.00 π.μ.– 3.00 μ.μ. έχοντας μαζί τους:

  • Εκτυπωμένο voucher
  • Βεβαίωση ερωτηματολογίου εισόδου (το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τις/τους ωφελούμενες/ους ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εκτυπώνεται η σχετική βεβαίωση)
  • Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ για τα πρόσθετα vouchers https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/28092018_anakoinosis_prostheta_vouchers.pdf

Χορήγηση πρόσθετων «αξιών τοποθέτησης» vouchers από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε ωφελούμενους που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2018-2019»

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. καλεί τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5180/14.6.2018, και οι οποίοι ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να προχωρήσουν στην παρακάτω διαδικασία για τη χορήγηση voucher.

Α) Ο κάθε υποψήφιος εκτυπώνει ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ, που βρίσκεται στην εφαρμογή ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) την οποία θα δώσει στον φορέα / δομή που επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του.

Β) Στη συνέχεια ο φορέας / δομή που θα αποδεχθεί την διάθεση μιας θέσης στην κατηγορία που ανήκει ηλικιακά το συγκεκριμένο παιδί, θα παραλάβει την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ και θα την καταχωρήσει στην ειδική οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ / ΔΟΜΗ.

Γ) Τα πρόσθετα vouchers θα έχουν ισχύ και θα ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2018 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και φορέα / δομής.

Δ) Οι φορείς / δομές θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους της Πρόσκλησης 5180/14.6.2018.

Όσον αφορά το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει οι ωφελούμενες/οι να προσέρχονται στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (Ρόδου 181, Σεπόλια, τηλ. 2105102485, 2105102484, 2105102483, 2105102482), από τις 14.9.2018 έως και 24.9.2018, κατά τις ώρες από 8:00 έως 15:00, έχοντας μαζί τους την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ, που βρίσκεται στην εφαρμογή ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2018, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2018 έως 30/06/2018, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 335/2018 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 262/2018 (ΑΔΑ: Ω523ΟΡΙΑ-ΡΙΚ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Εγκεκριμένος πίνακας Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α΄).

Η Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 219/2-5-2018 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής, την αριθμ. 128/2-5-2018 με (ΑΔΑ: Ω4ΦΓΟΡΙΑ-ΕΨΧ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και την αριθμ. πρωτ. 37465/2537/6-8-2018 (ΑΔΑ: 7Τ5ΓΟΡ1Κ-Δ8Ω) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo