Τα παιδιά ξαναγυρίζουν στους Παιδικούς Σταθμούς από τις 17 Μαΐου 2021

Σύμφωνα με τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες, οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν να φιλοξενούνται και πάλι στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021.
Για οποιεσδήποτε διευκρινιστικές πληροφορίες,  οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τις Προϊστάμενες των Παιδικών Σταθμών ή τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών έως και 100 δόσεις

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, βάσει των διατάξεων των άρθρων 165 έως 167 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α΄/23-12-2020), «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», Ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/02/2020 μέχρι και 28/02/2021, όπως και οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως και 23/12/2020, ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4764/2020, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη.

Συγκεκριμένα:

Α. Υπαγόμενες οφειλές

Δυνατότητα υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση έχουν, οφειλές, από οποιαδήποτε αιτία, προς το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/02/2020 μέχρι και 28/02/2021, όπως και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως και 23/12/2020, ημέρα δημοσίευσης του Ν.4764/2020, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20).

Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση. (παρ. 2 άρθρο 165 Ν. 4764/20).

δ) Στη ρύθμιση μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο. (παρ. 3 άρθρο 165 Ν. 4764/20).

Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος μόνο για το μέρος αυτό (άρθρο 171 Ν. 4764/20).

Β. Δικαιούχοι Υπαγωγής

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως 31.1.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20).

Γ. Δόσεις - προσαυξήσεις – εξόφληση

Το ανώτατο όριο δόσεων, μπορεί να φτάσει τις εκατό (100).

Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως ακολούθως:

  • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
  • Από δύο (2) έως και εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
  • Από εικοσιπέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
  • Από σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
  • Από εβδομήντα τρείς (73) έως και εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων (παρ. 3 άρθρο 167 Ν. 4764/20).

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους (παρ. 3 άρθρο 167 Ν. 4764/20).

Χρόνος Καταβολή των δόσεων

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά.

Αν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη (παρ. 2 άρθρο 167 Ν. 4764/20).

Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί (παρ. 4 άρθρο 167 Ν. 4764/20).

Προεξόφληση δόσεων

Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων (παρ. 5 άρθρο 167 Ν. 4764/20).

Δ. Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση

Υποβολή αίτησης

Οι οφειλές μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς το αρμόδιο τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών ( Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 2ος όροφος, ώρες 08:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ. - υπεύθυνοι: κα Ιωάννα Μπακιρτζή, κα Παρασκευή Φακίνου, τηλέφωνο: 210-51.02.430  & 210-51.02.431, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 166 του Ν. 4764/20, οι αιτήσεις υποβάλλονται από 01/03/2021 έως το αργότερο τις 30/06/2021. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Αρμόδια αποφαινόμενα όργανα

Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (παρ. 1 άρθρο 167 Ν. 4764/20).

Ε. Ευεργετήματα υπέρ του οφειλέτη

Η υπαγωγή στη ρύθμιση, παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:

Άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και πάνω,

το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις (άρθρο 168 Ν. 4764/20).

Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν. 4764/20.

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα, όμως, ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.

Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται (άρθρο 169 Ν. 4764/20).

ΣΤ.  Παραγραφή οφειλών

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής (άρθρο 170 Ν. 4764/20).

Ζ. Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται (άρθρο 172 Ν. 4764/20), με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,

β) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες της ευνοϊκής ρύθμισης και για την υποβολή αίτησης υπαγωγής, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών ( Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 2ος όροφος, ώρες 08:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ. - υπεύθυνοι: κα Ιωάννα Μπακιρτζή, κα Παρασκευή Φακίνου, τηλέφωνο: 210-51.02.430 & 210-51.02.431, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Aνακοίνωση

Πληροφορίες για εγγραφές σε νηπιαγωγεία, στο άρθρο 44 του Νόμου 4777/2021

Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 44 του πρόσφατου ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ αρ.25/τ.Α’/17.2.2021), γίνεται αναφορά για εγγραφές παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες  στο σχετικό άρθρο του συνημμένου αρχείου, στις σελίδες 23, 24, 25 (με κίτρινη υπογράμμιση).

Έκτακτο μέτρο για μη καταβολή μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, δεν θα καταβάλουν οικονομική συμμετοχή, για το χρονικό διάστημα από 16 Νοεμβρίου 2020, μέχρι την άρση των κατεπειγόντων μέτρων που αφορούν την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19.

Οριστικά αποτελέσματα νέων εγγραφών περιόδου 2020-2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μπορείτε πλέον να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα νέων εγγραφών εδώ.

Σύντομα, οι προϊσταμένες των παιδικών σταθμών θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας, για να σας δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για την προσαρμογή και τη φιλοξενία των παιδιών στο σταθμό εισαγωγής τους.

Ανακοίνωση για ενστάσεις επί της μοριοδότησης αιτήσεων ΝΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ παιδιών στους Π.Σ. του Δ.Β.Α., για την περίοδο 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης (αριθμοί πρωτοκόλλου αιτήσεων και μόρια), που αφορούν τις αιτήσεις νέας εγγραφής παιδιών, που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο 5/7/2020 έως 23/7/2020 και 1/8/2020 έως 9/8/2020.

Από την 22η Σεπτεμβρίου  και ώρα 00:01 έως και την 23η  Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, μπορείτε να υποβάλλετε ενστάσεις επί της μοριοδότησης μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. www.dbda.gr.

Αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς σας, στο λογαριασμό χρήστη σας, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

  • Επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ» από το μενού «ΑΙΤΗΣΕΙΣ».
  • Αναγράφετε τα σχόλιά σας στο κενό πεδίο που εμφανίζεται.
  • Επιλέγετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» για την ολοκλήρωση της υποβολής της ένστασης.

Οδηγίες για νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), που αφορά σε λοίμωξη από το νέο Κορωνοϊό SARS–CoV-2 (COVID-19)

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης μας, την 1η Σεπτεμβρίου 2020, που αφορά στο ΦΕΚ 361/τεύχος Β΄/29-8-2020 με θέμα: «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας», σας κοινοποιούμε επιπροσθέτως τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ για νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως αυτές αναρτήθηκαν στην Ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ την 6η Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-sars-cov-2-covid-19-odigies-gia-nipiagogeia-paidikoys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/ προκειμένου να ενημερωθείτε.

Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σύμφωνα με το ΦΕΚ 3611/τ.Β/29.8.2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3611/τ.Β/29.8.2020 με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», σας παραθέτουμε ολόκληρο το Παράρτημα 13 στο οποίο παρατίθενται οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και την τήρηση βασικών αρχών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid – 19.

Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μας προς όφελος όλων (παιδιών, γονέων και εργαζόμενου προσωπικού), παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των αναφερόμενων κατά το μέρος που σας αφορά.

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 098

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 099

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 100

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 101

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 102

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 103

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως και την 23.12.2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 25.08.2020 έως και την Πέμπτη  27.08.2020.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo