Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 81/2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 24/2015 (ΑΔΑ:ΒΖΨΜΟΡΙΑ-ΜΚΖ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Ανακοίνωση

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση των δυο (2) μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 25/11/2014 έως και 28/11/2014.

Ανακοίνωση

Παράρτημα ανακοινώσεων

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2014 έως 30/09/2014, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 339/2014 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 238/2014 (ΑΔΑ:73Τ7ΟΡΙΑ-ΟΔ7) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΑΔΑΠ

Η Εταιρία για την Ανάπτυξη και την Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (Ε.Α.Δ.Α.Π.), υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, σας προσκαλεί να παρευρεθείτε στην ημερίδα με θέμα:

«Νέα δημοτική περίοδος: Προτάσεις υποστήριξης, οργάνωσης και χρηματοδότησης για την αναβάθμιση της ποιοτικής λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών»

Στόχος της ημερίδας είναι να ενημερώσει τις αιρετές διοικήσεις (Πρόεδροι, Αντιδήμαρχοι) και τα διευθυντικά στελέχη των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δημοτικές Υπηρεσίες) για τις σύγχρονες μορφές υποστήριξης και πλαισίωσης του παιδαγωγικού έργου που υλοποιείται στους παιδικούς σταθμούς, τις δυνατότητες χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και για τις αλλαγές σε οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και ώρα 10:00–14:00 στο αμφιθέατρο του ραδιοφωνικού σταθμού 9,84 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, Πειραιώς 100, Αθήνα, (βλ. συνημμένο πρόγραμμα).

Ανακοίνωση Δ.Β.Α. για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4304/23-10-2014 τροποποιούνται ανάλογες διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-04-2014 ως κάτωθι:

Άρθρο 24

 1.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως».

β. Στο τέλος της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 μετά τις λέξεις «σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009» προστίθεται η φράση «τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται η φράση «μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου» με τη φράση « έως 30.10.2014».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014. Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων».

Πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών  και Περιουσίας  στο τηλέφωνο:  210  5147891

Ημερομηνία: Πέμπτη, 30/10/2014 

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2014

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 20/10/2014 αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων:

  • Ο πίνακας επιτυχόντων  στις ειδικότητες  ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΔΕ Θερμοϋδραυλικών, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών,  ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Μαγείρων,  ΔΕ Ψυκτικών,  ΔΕ Μηχανοξυλουργών,  ΔΕ Σοβατζής,  ΔΕ Αλουμινάς, ΔΕ Σιδεράς, ΔΕ Πλακάς, ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΥΕ Τραπεζοκόμοι  και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων,
  • Ο συγκεντρωτικός πίνακας απορριπτέων  υποψηφίων στις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΔΕ Θερμοϋδραυλικών, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών,  ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Μαγείρων,  ΔΕ Ψυκτικών,  ΔΕ Μηχανοξυλουργών,  ΔΕ Σοβατζής,  ΔΕ Αλουμινάς, ΔΕ Σιδεράς, ΔΕ Πλακάς, ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΥΕ Τραπεζοκόμοι  και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθήκοντων, 

Οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων στην ειδικότητα: 

της υπ΄ αριθμ 1/2014 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2014

Η Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη  Οικονομικού Έτους 2014 έχει ψηφιστεί με την αριθμ. 184/09-09-2014 (ΑΔΑ 6Α9ΓΟΡΙΑ-Ο3Ε) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και εγκριθεί με την αριθμ. 6369/25-09-2014 (ΑΔΑ 774ΣΟΡ1Κ-ΒΡΞ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2014

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 25/09/2014 αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων:

  • Ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων στην ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού,
  • Ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων στην ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
  • Ο πίνακας επιτυχόντων στις ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
  • Ο πίνακας απορριπτέων υποψηφίων στις ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,

της υπ΄ αριθμ 1/2014 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo