ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1-2015

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και Ασφάλεια Εργαζομένων» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Περισσότερα...

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/03/2015

Περισσότερα...

Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός άτομου στην ειδικότητα ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός  (1) άτομου στην ειδικότητα ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και Ασφάλεια Εργαζομένων» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Περισσότερα...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (θέσεις ΕΣΠΑ 2015-16)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2015-2016, με 29 παιδικούς σταθμούς και 660 προσφερόμενες θέσεις βρεφών και προ-νηπίων.

Περισσότερα...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (θέσεις ΕΣΠΑ 2015-16)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2015-2016, με 29 παιδικούς σταθμούς και 660 προσφερόμενες θέσεις βρεφών και προ-νηπίων.

H αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (http://www.eetaa.gr/). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων γονέων, θα υπάρχουν εκτυπωμένα έντυπα αιτήσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α. (Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος, Δ/νση Παιδικών Σταθμών - Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, τηλ. 2105150761). Παράλληλα, στους ίδιους χώρους παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη για τη συμπλήρωση των αιτήσεων, από τις 8:00 πμ έως τις 2:00 μμ.

Προσοχή: Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται υπογεγραμμένες από τους αιτούντες. Επίσης να συμπληρώνονται πάντα ο αντίστοιχος κωδικός των δομών και οι κατηγορίες τους (Α1.2 ή Α2), οιοποίες αναγράφονται και στον οριστικό πίνακα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 5/8/2015 έως τις 18/8/2015. Αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο που θα πρέπει εξωτερικά να αναγράφει την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., Α.Ε. στην ταχ. διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436. Όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 18/8/2015 και ώρα 14:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Όσον αφορά στην ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και των απορριφθέντων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 7/9/2015 (paidikoi.eetaa.gr). Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων: 8/9/2015 έως 10/9/2015. Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνο όσες έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 10/9/2015 και ώρα 14:00. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελούμενων, ανά Νομό, θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα, στις 13/9/2014.

Μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και τις προσφερόμενες θέσεις στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2015/20150804_domes-oristika/index.html (σελ. 8-14)

Για να κατεβάσετε την αίτηση, μπορείτε να επισκεφθείτε την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eetaa.gr.
Μπορείτε να δείτε όλη την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εδώ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.B.A

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2015

Η Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη  Οικονομικού Έτους 2015 έχει ψηφιστεί με την αριθμ. 103/12-05-2015 (ΑΔΑ 6Ν25ΟΡΙΑ-Β4Δ ) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και εγκριθεί με την αριθμ. 37788/3455/04-06-2015 (ΑΔΑ Ω683ΟΡ1Κ-0ΡΧ ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός άτομου στην ειδικότητα ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός  (1) άτομου στην ειδικότητα ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και Ασφάλεια Εργαζομένων» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας
Πίνακας επιτυχόντων

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/03/2015, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 172/2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 104/2015 (ΑΔΑ:62ΟΨΟΡΙΑ-ΦΛΠ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 1-2015

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και Ασφάλεια Εργαζομένων» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΜΕ 1-2015

ΣΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo