Ανακοίνωση για νέες εγγραφές περιόδου 2016-2017

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τη σχολική περίοδο 2016-2017 οι εγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (www.dbda.gr).

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2016-2017 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2016.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών ξεκινά την Κυριακή 15/05/2016 και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 17/06/2016, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courrier). Στα δικαιολογητικά που θα αποστείλετε, θα πρέπει να αναγράψτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της καθυστέρησης έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες παρατείνεται ημερομηνία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έως και τις 30/6/2016 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courrier).

Επισημαίνουμε ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται κανονικά μέχρι 17/6/2016.

Περισσότερα

Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενουμένου

Υπεύθυνη Δήλωση Όρων Λειτουργίας Π.Σ.

Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015

Ο Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015 εγκρίθηκε με την αριθμ. 90/2016 (ΑΔΑ:69ΣΤΟΡΙΑ-ΞΙΑ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.

Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη‏ οικονομικού έτους 2015

Ο Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015 εγκρίθηκε με την αριθμ. 89/2016  (ΑΔΑ:7ΝΟΗΟΡΙΑ-ΜΓ1) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 73/2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12/2016 (ΑΔΑ: 7ΛΙΜΟΡΙΑ-Ν9Ρ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 του Δ.Β.Α. έχει συνταχθεί και ψηφισθεί με την αρίθμ. 322/2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την αρίθμ. 233/2015 (ΑΔΑ 692ΧΟΡΙΑ-7Ξ9) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης εγκρίθηκε με την  αριθμ. 1533/23-11-2015 (ΑΔΑ 6Ο4ΞΩ6Μ-ΜΥΞ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 96974/52152/13-01-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2-2015

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού ΠΕ Παιδιάτρων, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΔΕ Οδηγών (Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας), ΔΕ Οδηγών (Άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας), ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων της υπ’ αριθμ. 2/2015 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου (2) δύο ιατρών, ειδικότητας παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου (2) δύο ιατρών, ειδικότητας παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01/12/2015 έως και 07/12/2015.

Ανακοίνωση

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ2-2015)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2016 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 13/11/2015 έως και 23/11/2015.

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 30/09/2015, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 320/2015 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 231/2015 (ΑΔΑ: 6Γ7ΤΟΡΙΑ-ΑΔΝ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo