Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2016

Ο προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2016 έχει συνταχθεί με την αριθμ. 261/2015 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ψηφισθεί με την αριθμ. 189/2015 (ΑΔΑ:6Σ9ΡΟΡΙΑ-369) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α. και εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. 72977/6442/07-06-2016 (ΑΔΑ:7ΘΗΩΟΡ1Κ-Σ1Θ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/03/2016, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 216/2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 120/2016 (ΑΔΑ: Ω9Ψ1ΟΡΙΑ-8ΑΞ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Τροποποίηση α) Πράξης της Ε.Ε. που αφορά τον ορισμό τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών-αποτελεσμάτων και Γνωμοδοτήσεων β) Πράξης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών

Τροποποίηση α) της αρίθμ. 417/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΔΓΟΡΙΑ-44Ω) Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά τον ορισμό τριμελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών-αποτελεσμάτων και Γνωμοδοτήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων δημόσιων Διεθνή ή ανοικτών ή πρόχειρων διαγωνισμών ή απευθείας ανάθεσης ή διαπραγμάτευσης προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για το έτος 2016 και β) της αρίθμ. 326/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΛΡΟΡΙΑ-37Ξ) Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών υλικών και ειδών που θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών για το έτος 2016, σε αντικατάσταση μέλους από αυτές, λόγω απαλλαγής του, για το έτος 2016.

Tο Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 19η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω Επιτροπές σε αντικατάσταση μέλους από αυτές, λόγω απαλλαγής του, για το έτος 2016.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για νέες εγγραφές περιόδου 2016-2017

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τη σχολική περίοδο 2016-2017 οι εγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (www.dbda.gr).

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2016-2017 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2016.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών ξεκινά την Κυριακή 15/05/2016 και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 17/06/2016, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courrier). Στα δικαιολογητικά που θα αποστείλετε, θα πρέπει να αναγράψτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της καθυστέρησης έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες παρατείνεται ημερομηνία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έως και τις 30/6/2016 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courrier).

Επισημαίνουμε ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται κανονικά μέχρι 17/6/2016.

Περισσότερα

Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενουμένου

Υπεύθυνη Δήλωση Όρων Λειτουργίας Π.Σ.

Ανακοίνωση για νέες εγγραφές περιόδου 2016-2017

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τη σχολική περίοδο 2016-2017 οι εγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (www.dbda.gr).

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2016-2017 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2016.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών ξεκινά την Κυριακή 15/05/2016 και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 17/06/2016, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courrier). Στα δικαιολογητικά που θα αποστείλετε, θα πρέπει να αναγράψτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της καθυστέρησης έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες παρατείνεται ημερομηνία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έως και τις 30/6/2016 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courrier).

Επισημαίνουμε ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται κανονικά μέχρι 17/6/2016.

Περισσότερα

Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενουμένου

Υπεύθυνη Δήλωση Όρων Λειτουργίας Π.Σ.

Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015

Ο Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015 εγκρίθηκε με την αριθμ. 90/2016 (ΑΔΑ:69ΣΤΟΡΙΑ-ΞΙΑ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.

Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη‏ οικονομικού έτους 2015

Ο Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2015 εγκρίθηκε με την αριθμ. 89/2016  (ΑΔΑ:7ΝΟΗΟΡΙΑ-ΜΓ1) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2015, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 73/2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12/2016 (ΑΔΑ: 7ΛΙΜΟΡΙΑ-Ν9Ρ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2016 του Δ.Β.Α. έχει συνταχθεί και ψηφισθεί με την αρίθμ. 322/2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την αρίθμ. 233/2015 (ΑΔΑ 692ΧΟΡΙΑ-7Ξ9) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης εγκρίθηκε με την  αριθμ. 1533/23-11-2015 (ΑΔΑ 6Ο4ΞΩ6Μ-ΜΥΞ) Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 96974/52152/13-01-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2-2015

Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού ΠΕ Παιδιάτρων, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΔΕ Οδηγών (Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας), ΔΕ Οδηγών (Άδεια οδήγησης Δ΄ κατηγορίας), ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων της υπ’ αριθμ. 2/2015 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo